Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Studio Swing en op alle door Studio Swing gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Studio Swing, voor de uitvoering waarvan door Studio Swing derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Opdrachten, wijzigingen, intrekking van opdrachten
2.1 Alle offertes van Studio Swing zijn in principe vrijblijvend en zijn één maand geldig. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever van de offerte van Studio Swing of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Studio Swing mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Studio Swing heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Studio Swing zijn verstrekt.
2.4 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Studio Swing gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

Artikel 3 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
3.1 Studio Swing is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
3.2 Studio Swing zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
3.3 Studio Swing staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan Studio Swing verstrekte gegevens en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Studio Swing is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 4 Intellectueel eigendom en copyright
4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Studio Swing het auteursrecht op alle webteksten, alle door Studio Swing vervaardigde cursusmaterialen, op de overige inhoud van alle workshops en bijscholingen en op het Startpakket. Taaldans, Rekendans en Studio Swing zij als handelsmerk geregistreerd in het handelsmerkenregister Benelux; hiermee eigendom van Studio Swing.
4.2 De opdrachtgever vrijwaart Studio Swing tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs-of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Het afdragen van auteursrechten aan Buma komt geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Ontbinding
5.1 Studio Swing is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
5.2 Nog uit te voeren opdrachten kunnen kosteloos door de opdrachtgever worden ingetrokken, mits Studio Swing hiervan minimaal twee werkdagen (ofwel 48 uur) voor de geplande uitvoering van de opdracht, op de hoogte is gebracht. Bij intrekking later dan twee werkdagen vóór de geplande uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever betaling van het gehele zoals in de oorspronkelijke overeenkomst vermelde honorarium verschuldigd.
5.3 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het overige gedeelte.
5.4 Voor het inschrijven voor cursussen en opleidingen geldt na aanmelding 7 dagen bedenktijd
5.5 Indien de cursus of opleiding door Studio Swing wordt geannuleerd, vindt restitutie van het lesgeld binnen 15 werkdagen plaats.

Artikel 6 Klachten
6.1 De opdrachtgever dient klachten over lessen of lespakketten binnen 10 dagen per mail kenbaar te maken aan de zakelijk leider van Studio Swing. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
6.2 Na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een ontvangstbevestiging en treedt de klachtenprocedure in werking. Deze is openbaar gemaakt op de website en te allen tijde inzichtelijk.

Artikel 7 Honorarium en betaling
7.1 Studio Swing brengt een honorarium op basis van een workshoptarief in rekening. Studio Swing kan tevens naast haar honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
7.2 Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Alle kosten die Studio Swing moeten maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 Studio Swing brengt een verkoopprijs in rekening voor de lespakketten. Deze prijs is exclusief BTW en eventuele verzendkosten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid: vrijwaring
8.1 Studio Swing is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel opgelopen door cursisten tijdens of na de les. Studio Swing is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Studio Swing toerekenbare tekortkoming. Studio Swing is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
8.2 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de ruimtes en materialen die tijdens de door Studio Swing verzorgde lessen en workshops gebruikt worden. Afspraken over materialen en overige eisen aan de lesruimte(s), worden schriftelijk vastgelegd. Studio Swing is onder geen beding aansprakelijk voor schade, dan wel voor het niet naar behoren verlopen van de geplande activiteiten, als gevolg van slecht functionerend of op enigerlei wijze gevaarlijk materiaal, afwezigheid van materialen, of gebreken aan de ruimte, zoals gebrek aan hygiëne.
8.3 Studio Swing is op geen enkele manier aansprakelijk voor defecten aan lespakketten door onjuist gebruik door de aankoper of door gebruik door kinderen. Lespakketten zijn volstrekt geen kinderspeelgoed en alleen door volwassenen te gebruiken.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Swing geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor Studio Swing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
9.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Studio Swing opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Studio Swing niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.3 Indien Studio Swing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is Studio Swing gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Studio Swing is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn in samenwerking met Het Nederlandsch Octrooibureau en de Kamer van Koophandel opgemaakt.

Gegevensverwerking

Wij houden niet van spam. We gebruiken uw gegevens dan ook alleen om uw bestelling te verwerken.  Uw gegevens zijn veilig bij ons.

Indien u graag de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u zich daar zelf voor inschrijven onderaan deze pagina. Per kwartaal delen wij onze meest gelezen inhoudelijke artikelen met tips voor beweging met het jonge kind en nodigen we u uit voor de activiteiten die we organiseren.