Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen die
1. Gebruik maakt van de online uitgeverij of online cursussen.

Hierna te noemen: onze digitale producten

2. Evenementen en trainingen bezoekt.
3. Op offertebasis een opdracht verstrekt.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Studio Swing. KVK-nummer 58110100. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Studio Swing.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en gebruiksvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Studio Swing erkend.

1.4 Studio Swing garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Zichttermijn / herroepingsrecht

2.1 Digitale producten: Studio Swing verkoopt digitale lesmaterialen. Omdat het digitale producten betreft die direct na aanschaf te downloaden zijn, zijn alle aankopen in de Studio Swing webwinkel definitief, en is er geen herroepingsrecht. Digitale producten kunnen dus niet geretourneerd of geruild worden.

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 De aanschaf van een digitaal product (lesmateriaal of cursus) van Studio Swing geeft standaard gebruiksrecht voor één professional met één groep kinderen binnen een school of kinderdagopvang instelling. Gebruik je het materiaal voor meerdere groepen? Of koop je een cursus voor meerdere professionals? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

3.2 De digitale leermiddelen en cursussen die Studio Swing aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Studio Swing. Taaldans, Rekendans en Studio Swing zij als handelsmerk geregistreerd in het handelsmerken register Benelux; hiermee eigendom van Studio Swing.

3.3 Het is niet toegestaan dat onze producten, digitaal of gedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.

3.4 Zonder toestemming van Studio Swing is het niet toegestaan de digitale leermiddelen en cursussen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm. Aangeschafte aankopen en licenties zijn niet overdraagbaar.

3.5 Met de leermiddelen die Studio Swing aan gebruikers ter beschikking stelt, wordt – in de versie zoals wij die ter beschikking stellen – geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.

3.6 In het geval je onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Studio Swing wenden.

3.7 Het is de koper of gebruiker van digitale producten niet toegestaan buiten eventueel aangeduide plaatsen wijzigingen aan te brengen.

3.8 Het is de koper of gebruiker niet toegestaan afbeeldingen of teksten te kopiëren.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Studio Swing, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Studio Swing. Studio Swing houdt zich aan de AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons privacybeleid op de website.

5.2 Studio Swing respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 6. Klachten

6.1 De opdrachtgever dient klachten binnen 10 dagen per mail kenbaar te maken aan de zakelijk leider van Studio Swing. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Het recht van opdrachtgever om zijn verplichtingen in dat geval op te schorten, wordt uitgesloten.

6.2 Na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een ontvangstbevestiging en treedt de klachtenprocedure in werking. Deze is openbaar gemaakt op de website en te allen tijde inzichtelijk.

Artikel 7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Studio Swing zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Studio Swing slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Studio Swing kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende afmetingen en kleuren op de internetsite van Studio Swing gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Studio Swing is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Studio Swing alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, en maatregelen van Overheidswege die uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Studio Swing behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Studio Swing gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Studio Swing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Studio Swing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruiken van lesmateriaal of het ondeugdelijk toepassen van kennis opgedaan in online en offline evenementen.

Artikel 11. Online en offline evenementen

11.1 Een evenement van Studio Swing (workshop, conferentie of online cursus) kan door de organisatie worden geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onvoldoende animo, het plotseling niet beschikbaar zijn van één of meerdere workshopleiders of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie. Indien een evenement waarvoor u zich heeft aangemeld niet doorgaat, krijgt u hierover uiterlijk 2 weken voor aanvang een e-mail, en zal volledige restitutie van de de kosten plaatsvinden. Er volgt geen bericht per post.

11.2 Annuleringen door een bezoeker van een evenement: Tot 6 weken voor de datum van een evenement kan door een bezoeker worden geannuleerd. Hierbij worden EUR 25 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de datum van een evenement is 50% van de inschrijfprijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van een evenement is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt tot een week voor het evenement – zonder extra kosten – ook opgeven dat u zich laat vervangen door een collega. Na die datum is opgave van een vervangende collega niet meer mogelijk. Indien u niet verschijnt op het evenement vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 12 Opdrachten op offertebasis, wijzigingen, intrekking van opdrachten.

12.1 Alle offertes van Studio Swing zijn in principe vrijblijvend en zijn één maand geldig. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

12.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever van de offerte van Studio Swing of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

12.3 Studio Swing mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Studio Swing heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Studio Swing zijn verstrekt.

12.4 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Studio Swing gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

Artikel 13 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
13.1 Studio Swing is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

13.2 Studio Swing zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

13.3 Studio Swing staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever aan Studio Swing verstrekte gegevens en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Studio Swing is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Studio Swing is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

14.2 Nog uit te voeren opdrachten kunnen kosteloos door de opdrachtgever worden ingetrokken, mits Studio Swing hiervan minimaal een week voor de geplande uitvoering van de opdracht, op de hoogte is gebracht. Bij intrekking later dan twee werkdagen vóór de geplande uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever betaling van het gehele zoals in de oorspronkelijke overeenkomst vermelde honorarium verschuldigd.

14.3 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het overige gedeelte.

Artikel 15 Honorarium en betaling

15.1 Studio Swing brengt een honorarium in rekening. Studio Swing kan tevens naast haar honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

15.2 Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Na verstrijken van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Alle kosten die Studio Swing moeten maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

 

Privacybeleid

Studio Swing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Studio Swing zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Studio Swing gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
– Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, factuuradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
– Als u bij Studio Swing een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw Studio Swing account slaan we informatie op zoals uw naam, adres en e-mailadres zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Tevens worden alle bestellingen en bijbehorende downloadrechten bewaard in uw account.
– Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om de website te optimaliseren.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Studio Swing verkoopt uw gegevens niet

Studio Swing zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website Studio Swing.nl gebruikt de volgende cookies:

Functioneel: Studio Swing.nl gebruikt functionele cookies om onze webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Analytisch: Studio Swing.nl gebruikt Google Analytics, waarmee analytische cookies geplaatst worden om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Uw sitegebruik wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij u er zelf voor kiest het gebruik van cookies door uw browser te weigeren. De opgeslagen gegevens gebruiken we nooit om individuele personen te herleiden. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Studio Swing geen cookies ontvangt.

Cookies uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Let op dat wanneer u wilt dat wij al uw gegevens verwijderen, ook uw downloadrechten van digitale lesmaterialen komen te vervallen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing die u van ons ontvangt omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@studioswing.nl.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Studio Swing
Stadhouderslaan 9 – unit 15
2517 HV Den Haag
info@studioswing.nl