De chemie van samenwerking tussen leerkracht en vakdocent.

In 2008 was ik als vakdocent dans en VVE tutor in dienst op basisschool Prinsehaghe in Den Haag. Als kind voelde ik me zelf niet zo prettig op school, omdat andere kinderen sneller en beter leken te leren. Om te zorgen dat ik toch mee zou komen, zette ik de lesstof toen al om in liedjes en dansjes. Het hielp me door menig toets en examen! Na mijn opleiding tot dansdocent zag ik mijn verhaal terug in de lieve, leuke peuters en kleuters op deze binnenstadschool. Graag deel ik ons succesverhaal. Het succes (blije, vaardige kinderen) is namelijk ook weggelegd voor andere voorscholen en kleutergroepen.

Als dansdocent en VVE tutor wilde ik de themabegrippen uit de VVE methode dan ook liever dansen met de peuters en de kleuters. Van mijn toenmalige directeur Klaas Aalbers kreeg ik het predicaat ‘eigenwijs’ maar ook de kans om het uit te proberen. In de dagelijkse praktijk van deze school ontwikkelde zich Taaldans® en Rekendans®. Het werkte: blije, vaardige kinderen, blije leerkrachten en pedagogisch medewerkers en betere CITO-scores. (dat deden we toen nog)

In 2010 begon ik met ondernemen en verklaarden Ingrid van Engelshoven (toenmalig wethouder van onderwijs) en Fons van Wieringen (toenmalig voorzitter van de Onderwijsraad) Studio Swing voor geopend. Nooit gedacht en toch gebeurd: sindsdien heeft het gedachtegoed zich verspreid over alle Nederlandstalige landen.

  • Er zijn 160 dansdocenten opgeleid die als vakdocent Taaldans® en Rekendans® lessen geven aan kinderen.
  • Samen hebben zij 4.000 peutergroepen bereikt met 60.000 peuters en 8.000 medewerkers.
  • Zij hebben 1.600 kleutergroepen bereikt met 44.800 kleuters en 2.400 kleuterleerkrachten.
  • Op grote congressen inspireerde Gentle tienduizenden jonge-kind-professionals.

Deze resultaten stemmen mij en het team natuurlijk verheugd, maar de gezamenlijke missie is om in 2030 op alle 15.000 jonge-kind-locaties in Nederland actief te zijn om alle jonge kinderen te laten genieten van dansend leren.

De succesformule

Hoe ontstaat deze chemie? Gedeeld succes is dubbel succes, zodat alle peuters en kleuters blij en vaardig naar groep 3 kunnen. Het succes zit in de samenwerking tussen de leerkracht/pedagogisch medewerker met de vakdocent Taaldans® en Rekendans®, de directeur en de ouders. In deze samenwerking ontstaat een natuurlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen.

De leerkracht/pedagogisch medewerker geeft de jaarplanning mee aan de vakdocent Taaldans® en Rekendans®. Op basis van de themaplanning, de (VVE) methode, de SLO doelen voor taal en rekenen ontwikkeld de vakdocent de danslessen. Geen danspasjes, maar het fysiek ervaren van rekenen en taal met daarbij concreet materiaal, muziek, verhaal, sociaal, zang en rap. Tijdens de les wordt het didactisch model van Verhallen ingezet. Dit maakt het betekenisvol, sociaal maar ook strategisch. Rekenen en taal worden in beweging gebracht en eventuele achterstanden ingelopen. Door de samenwerking wordt er ook vraaggericht gewerkt. Lukt het met een bepaald doel niet op de groep? Dan geeft de dansdocent hier dansend meer betekenis aan.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zien onze succesnummers thuis in de woonkamer terug en worden nieuwsgierig. Ze zijn dan ook veelvuldig aanwezig bij de open lessen, waarin zij kijken, meedoen, leiden en volgen. Zo groeit de relatie met ouders en worden dansmomenten thuis ook samen herhaald. Een waardevolle ingang voor gesprekken met ouders of ouderavonden.

De Onderwijsinspectie en De Onderwijsraad

Op scholen met een zwakke beoordeling is de inspectie na de inzet van de Taaldans® en Rekendans® lessen positief over de vooruitgang. Op 25 maart 2021 bracht De Onderwijsraad advies uit aan de Tweede Kamer om het niveau van het onderwijs weer op peil te brengen en de werkdruk voor leraren te verlagen. Zij pleiten ervoor om structureel financiële middelen vrij te maken om vakdocenten, ondersteuners en andere experts aan te stellen op school. Het Nationaal Programma Onderwijs is hier een mooie voorbode van.

Dans en cognitie

We weten wat dans doet voor de sociale-, emotionele-, creatieve-, en motorische ontwikkeling. Maar wat doet Taaldans® en Rekendans® voor de cognitieve ontwikkeling? Taalspecialist en orthopedagoog Karin Strelitski: “In de Taaldans® en Rekendans® lessen worden de gebieden in de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft tegelijk aangesproken. Hierdoor leggen kinderen voortdurend verbindingen tussen de twee hersenhelften. Bestaande verbindingen worden vergroot en nieuwe verbindingen worden aangelegd. In de linkerhersenhelft wordt onder andere gewerkt aan taal, rekenen, planning en logica. Op datzelfde moment wordt in de rechterhersenhelft verbeelding, visuele prikkels, expressie, ritme, muziek en creativiteit toegevoegd. Taaldans® en Rekendans® is dus duidelijk ondersteunend aan het cognitief vermogen van een kind.”

 

 

 

 

 

Taaldans® en Rekendans® magie op jullie locatie?

Elke basisschool kan nu dansend taal en rekenen aanbieden aan zijn kleuters! Middels het Nationaal Programma Onderwijs komt er subsidie vrij om een vakdocent in te huren om Taaldans® en Rekendans® lessen te geven. Of het werkt? Als een trein! Hoe het voor jullie zou kunnen werken? Mail gerust voor een vrijblijvend gesprek start@studioswing.nl

Voorscholen zijn ook van harte welkom!

Lees meer in de reader die we schreven over de werkwijze, financiering en onderzoeken die deze werkwijze onderschrijven. Klik op de cover om te downloaden: